4 references to SetEOF
System.Xml (4)
System\Xml\XPath\XPathNavigatorReader.cs (4)
851SetEOF(); 879SetEOF(); 893SetEOF(); 901SetEOF();