1 reference to MoveToNextAttribute
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\XmlNodeReader.cs (1)
1238if ( readerNav.MoveToNextAttribute( ref curDepth ) ) {