3 writes to xmlAttribute
System.Xml (3)
System\Xml\Serialization\XmlAttributes.cs (3)
123this.xmlAttribute = (XmlAttributeAttribute)attrs[i]; 155this.xmlAttribute = null; 191set { xmlAttribute = value; }
2 references to xmlAttribute
System.Xml (2)
System\Xml\Serialization\XmlAttributes.cs (2)
65if (xmlAttribute != null) flags |= XmlAttributeFlags.Attribute; 190get { return xmlAttribute; }