2 references to DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren
System.Xml (2)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (2)
1215return new DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren( this, localNameAtom, nsAtom ); 1993: base( nav, localNameAtom, nsAtom ) {