Base:
property
AttributeCount
System.Xml.XmlWrappingReader.AttributeCount
4 references to AttributeCount
System.Xml (4)
System\Xml\Core\XmlSubtreeReader.cs (2)
716Debug.Assert( AttributeCount > 0 ); 834Debug.Assert( AttributeCount > 0 );
System\Xml\Core\XmlSubtreeReaderAsync.cs (2)
240Debug.Assert( AttributeCount > 0 ); 358Debug.Assert( AttributeCount > 0 );