1 reference to DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_AndSelf
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (1)
1214return new DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_AndSelf( this, localNameAtom, nsAtom );