3 writes to ValidationSkipped
System.Xml (3)
System\Xml\Schema\XmlSchemaValidator.cs (3)
820context.ValidationSkipped = true; 1302context.ValidationSkipped = false; 1323context.ValidationSkipped = true;
2 references to ValidationSkipped
System.Xml (2)
System\Xml\Schema\XmlSchemaValidator.cs (2)
986return (processContents == XmlSchemaContentProcessing.Strict || processContents == XmlSchemaContentProcessing.Lax) && context.ElementDecl != null && !context.ValidationSkipped; 1322if (previousContext.ValidationSkipped) {