1 write to NsXsi
System.Xml (1)
System\Xml\Schema\XsdValidator.cs (1)
74NsXsi = NameTable.Add(XmlReservedNs.NsXsi);
2 references to NsXsi
System.Xml (2)
System\Xml\Schema\XsdValidator.cs (2)
249else if (Ref.Equal(objectNs, NsXsi)) { 395if ((object)reader.NamespaceURI == (object)NsXsi) {