9 references to XsdDateTime
System.Xml (9)
System\Xml\Schema\XmlValueConverter.cs (8)
712return (new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.Date)).ToString(); 716return (new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.DateTime)).ToString(); 728return (new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GDay)).ToString(); 732return (new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GMonth)).ToString(); 736return (new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GMonthDay)).ToString(); 740return (new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GYear)).ToString(); 744return (new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GYearMonth)).ToString(); 789return (new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.Time)).ToString();
System\Xml\XmlConvert.cs (1)
792XsdDateTime xsdDateTime = new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.DateTime);