1 reference to writeLock
System.Xaml.Hosting (1)
System\Xaml\Hosting\XamlHttpHandlerFactory.cs (1)
75lock (writeLock)