2 references to Terminate
System.Workflow.Runtime (2)
WorkflowExecutor.cs (1)
593Terminate(e.Message);
WorkflowInstance.cs (1)
315executor.Terminate(error);