3 writes to FontName
System.Workflow.ComponentModel (3)
AuthoringOM\Design\Themes.cs (3)
3129this.FontName = WorkflowTheme.GetDefaultFont().FontFamily.Name; 3143FontName = this.fontName; 3183FontName = WorkflowTheme.GetDefaultFont().FontFamily.Name;