Base:
method
GetKeyForItem
System.Collections.ObjectModel.KeyedCollection<TKey, TItem>.GetKeyForItem(TItem)