1 write to workflowTheme
System.Workflow.ComponentModel (1)
AuthoringOM\Design\Themes.cs (1)
854this.workflowTheme = theme;
5 references to workflowTheme
System.Workflow.ComponentModel (5)
AuthoringOM\Design\Themes.cs (5)
884return this.workflowTheme; 933if (this.workflowTheme != null) 934return this.workflowTheme.ReadOnly; 940if (this.workflowTheme != null) 941this.workflowTheme.ReadOnly = value;