1 write to ApplyTo
System.Workflow.ComponentModel (1)
AuthoringOM\Design\Themes.cs (1)
775designerTheme.ApplyTo = designerType.FullName;
3 references to ApplyTo
System.Workflow.ComponentModel (3)
AuthoringOM\Design\Themes.cs (3)
833Debug.Assert(item.ApplyTo != null && item.ApplyTo.Length > 0); 834return item.ApplyTo;