2 writes to Name
System.Workflow.ComponentModel (2)
AuthoringOM\Design\Dialogs\ThemeConfigurationDialog.cs (1)
505this.bufferedTheme.Name = this.themeNameTextBox.Text.Trim();
AuthoringOM\Design\Themes.cs (1)
428theme.Name = standardThemeParams[0];
1 reference to Name
System.Workflow.ComponentModel (1)
AuthoringOM\Design\Dialogs\ThemeConfigurationDialog.cs (1)
361this.themeNameTextBox.Text = this.bufferedTheme.Name;