3 writes to UserData
System.Windows.Forms (3)
winforms\Managed\System\WinForms\MenuItem.cs (3)
1159sep.data.UserData = new MdiListUserData(); 1186windowItem.data.UserData = new MdiListFormData(this, i); 1207moreWindows.data.UserData = new MdiListMoreWindowsData(this);
4 references to UserData
System.Windows.Forms (4)
winforms\Managed\System\WinForms\MenuItem.cs (4)
373if (!(items[i].data.UserData is MdiListUserData)) { 815if (item.data.UserData is MdiListUserData) { 1255if (data.UserData is MdiListUserData) { 1256((MdiListUserData)data.UserData).OnClick(e);