3 writes to previousSyncContext
System.Windows.Forms (3)
winforms\Managed\System\WinForms\WindowsFormsSynchronizationContext.cs (3)
128previousSyncContext = null; 140previousSyncContext = currentContext; 177previousSyncContext = null;
3 references to previousSyncContext
System.Windows.Forms (3)
winforms\Managed\System\WinForms\WindowsFormsSynchronizationContext.cs (3)
131if (previousSyncContext != null) { 169if (previousSyncContext == null) { 173AsyncOperationManager.SynchronizationContext = previousSyncContext;