1 reference to SPI_GETKEYBOARDPREF
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\SystemInformation.cs (1)
1353UnsafeNativeMethods.SystemParametersInfo(NativeMethods.SPI_GETKEYBOARDPREF, 0, ref data, 0);