2 writes to _hTheme
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\VisualStyles\VisualStyleRenderer.cs (2)
1119_hTheme = hTheme; 1172_hTheme = IntPtr.Zero;
3 references to _hTheme
System.Windows.Forms (3)
winforms\Managed\System\WinForms\VisualStyles\VisualStyleRenderer.cs (3)
1124return _hTheme; 1170if (_hTheme != IntPtr.Zero) { 1171SafeNativeMethods.CloseThemeData(new HandleRef(null, _hTheme));