2 references to MFT_RIGHTORDER
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\MenuItem.cs (2)
1435info.fType |= NativeMethods.MFT_RIGHTJUSTIFY | NativeMethods.MFT_RIGHTORDER; 1437info.fType &= ~(NativeMethods.MFT_RIGHTJUSTIFY | NativeMethods.MFT_RIGHTORDER);