2 writes to fireLostFocus
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\ComboBox.cs (2)
3673fireLostFocus = false; 3694fireLostFocus = true;
1 reference to fireLostFocus
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\ComboBox.cs (1)
1721if (fireLostFocus) {