1 write to lastOffset
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\Printing\PrintPreviewControl.cs (1)
583lastOffset = offset;