1 reference to WM_GETHOTKEY
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\MessageDecoder.cs (1)
83case NativeMethods.WM_GETHOTKEY: text = "WM_GETHOTKEY"; break;