1 reference to LVGF_ALIGN
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\ListView.cs (1)
3459lvgroup.mask = NativeMethods.LVGF_HEADER | NativeMethods.LVGF_GROUPID | NativeMethods.LVGF_ALIGN;