3 references to TTF_TRACK
System.Windows.Forms (3)
winforms\Managed\System\WinForms\Form.cs (1)
7862toolInfo.uFlags |= NativeMethods.TTF_IDISHWND | NativeMethods.TTF_TRACK;
winforms\Managed\System\WinForms\ToolTip.cs (2)
2020ti.uFlags |= NativeMethods.TTF_TRACK; 2067toolInfo.uFlags |= NativeMethods.TTF_TRACK;