1 write to modifyFocus
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\WinFormsSecurity.cs (1)
313modifyFocus = AllWindows;
2 references to modifyFocus
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\WinFormsSecurity.cs (2)
312if (modifyFocus == null) { 315return modifyFocus;