2 writes to totalBytesRead
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\PictureBox.cs (2)
750totalBytesRead = 0; 787totalBytesRead += bytesRead;
1 reference to totalBytesRead
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\PictureBox.cs (1)
800int progress = (int)(100 * (((float)totalBytesRead) / ((float)contentLength)));