2 writes to showNewFolderButton
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\FolderBrowserDialog.cs (2)
102showNewFolderButton = value; 225showNewFolderButton = true;
2 references to showNewFolderButton
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\FolderBrowserDialog.cs (2)
98return showNewFolderButton; 248if (!showNewFolderButton)