1 reference to LVM_INSERTMARKHITTEST
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\ListViewInsertionMark.cs (1)
127UnsafeNativeMethods.SendMessage(new HandleRef(listView, listView.Handle), NativeMethods.LVM_INSERTMARKHITTEST, point, lvInsertMark);