1 reference to SPI_GETKEYBOARDDELAY
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\SystemInformation.cs (1)
1338UnsafeNativeMethods.SystemParametersInfo(NativeMethods.SPI_GETKEYBOARDDELAY, 0, ref data, 0);