2 references to HICF_ARROWKEYS
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\ToolBar.cs (2)
1629else if (NativeMethods.HICF_ARROWKEYS == (nmTbHotItem.dwFlags & NativeMethods.HICF_ARROWKEYS))