18 references to AddEvent
System.Windows.Forms (18)
winforms\Managed\System\WinForms\SendKeys.cs (18)
167AddEvent(new SKEvent(NativeMethods.WM_KEYDOWN, (int)Keys.ShiftKey, fStartNewChar, hwnd)); 173AddEvent(new SKEvent(NativeMethods.WM_KEYDOWN, (int)Keys.ControlKey, fStartNewChar, hwnd)); 179AddEvent(new SKEvent(NativeMethods.WM_KEYDOWN, (int)Keys.Menu, fStartNewChar, hwnd)); 190AddEvent(new SKEvent(NativeMethods.WM_CHAR, character, (int)(oemVal & 0xFFFF), hwnd)); 204AddEvent(new SKEvent(altnoctrldown ? NativeMethods.WM_SYSKEYDOWN : NativeMethods.WM_KEYDOWN, vk, fStartNewChar, hwnd)); 206AddEvent(new SKEvent(altnoctrldown ? NativeMethods.WM_SYSKEYUP : NativeMethods.WM_KEYUP, vk, fStartNewChar, hwnd)); 217AddEvent(new SKEvent(NativeMethods.WM_KEYUP, (int)Keys.ShiftKey, false, hwnd)); 221AddEvent(new SKEvent(NativeMethods.WM_KEYUP, (int)Keys.ControlKey, false, hwnd)); 225AddEvent(new SKEvent(NativeMethods.WM_SYSKEYUP, (int)Keys.Menu, false, hwnd)); 471AddEvent(new SKEvent(NativeMethods.WM_KEYDOWN, (int)Keys.ShiftKey, fStartNewChar, hwnd)); 477AddEvent(new SKEvent(NativeMethods.WM_KEYDOWN, (int)Keys.ControlKey, fStartNewChar, hwnd)); 483AddEvent(new SKEvent(NativeMethods.WM_KEYDOWN, (int)Keys.Menu, fStartNewChar, hwnd)); 504AddEvent(new SKEvent(NativeMethods.WM_KEYDOWN, (int)Keys.ShiftKey, fStartNewChar, hwnd)); 512AddEvent(new SKEvent(NativeMethods.WM_KEYDOWN, (int)Keys.ControlKey, fStartNewChar, hwnd)); 520AddEvent(new SKEvent((haveKeys[HAVECTRL] != 0) ? NativeMethods.WM_KEYDOWN : NativeMethods.WM_SYSKEYDOWN, 742AddEvent(new SKEvent(NativeMethods.WM_KEYUP, (int)Keys.ShiftKey, false, IntPtr.Zero)); 746AddEvent(new SKEvent(NativeMethods.WM_KEYUP, (int)Keys.ControlKey, false, IntPtr.Zero)); 750AddEvent(new SKEvent(NativeMethods.WM_SYSKEYUP, (int)Keys.Menu, false, IntPtr.Zero));