2 writes to inSyncContextInstallation
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\WindowsFormsSynchronizationContext.cs (2)
135inSyncContextInstallation = true; 155inSyncContextInstallation = false;
1 reference to inSyncContextInstallation
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\WindowsFormsSynchronizationContext.cs (1)
123if (!AutoInstall || inSyncContextInstallation) {