5 writes to TipType
System.Windows.Forms (5)
winforms\Managed\System\WinForms\ToolTip.cs (5)
1595tt.TipType |= TipInfo.Type.SemiAbsolute; 2034tt.TipType |= type; 2058tt.TipType |= type; 2539tt.TipType = TipInfo.Type.Auto; 2705this.TipType = type;
8 references to TipType
System.Windows.Forms (8)
winforms\Managed\System\WinForms\ToolTip.cs (8)
361if (tt != null && (tt.TipType & TipInfo.Type.SemiAbsolute) != 0) 2434if ( (tt.TipType & TipInfo.Type.Auto) != 0 && window != null ) 2440if ( ((tt.TipType & TipInfo.Type.SemiAbsolute) != 0) && tt.Position == Point.Empty ) { 2467else if ((tt.TipType & TipInfo.Type.SemiAbsolute) != 0 && tt.Position != Point.Empty) { 2514if ((tt.TipType & TipInfo.Type.Auto) != 0 || (tt.TipType & TipInfo.Type.SemiAbsolute) != 0) { 2522if ((tt.TipType & TipInfo.Type.Auto) == 0) { 2713return ((this.TipType & (Type.Absolute | Type.SemiAbsolute)) != 0) ? caption:designerText;