1 reference to WM_HANDHELDLAST
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\MessageDecoder.cs (1)
225case NativeMethods.WM_HANDHELDLAST: text = "WM_HANDHELDLAST"; break;