1 write to SplitterWidth
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\Printing\PrintPreviewDialog.cs (1)
1356this.zoomToolStripSplitButton.SplitterWidth = 1;
1 reference to SplitterWidth
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\ToolStripSplitButton.cs (1)
428preferredSize.Width += DropDownButtonWidth + SplitterWidth + Padding.Horizontal;