1 write to splitButtonButton
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\ToolStripSplitButton.cs (1)
298splitButtonButton = new ToolStripSplitButtonButton(this);
10 references to splitButtonButton
System.Windows.Forms (10)
winforms\Managed\System\WinForms\ToolStripSplitButton.cs (10)
297if (splitButtonButton == null) { 300splitButtonButton.Image = this.Image; 301splitButtonButton.Text = this.Text; 302splitButtonButton.BackColor = this.BackColor; 303splitButtonButton.ForeColor = this.ForeColor; 304splitButtonButton.Font = this.Font; 305splitButtonButton.ImageAlign = this.ImageAlign; 306splitButtonButton.TextAlign = this.TextAlign; 307splitButtonButton.TextImageRelation = this.TextImageRelation; 308return splitButtonButton;