4 writes to prefHeightCache
System.Windows.Forms (4)
winforms\Managed\System\WinForms\ComboBox.cs (4)
937prefHeightCache = (short)(textSize.Height + SystemInformation.BorderSize.Height * 8 + Padding.Size.Height); 952prefHeightCache = (short)(textSize.Height * itemCount + SystemInformation.BorderSize.Height * 16 + Padding.Size.Height); 957prefHeightCache = (short)GetComboHeight(); 3008prefHeightCache = -1;
3 references to prefHeightCache
System.Windows.Forms (3)
winforms\Managed\System\WinForms\ComboBox.cs (3)
939return prefHeightCache ; 945if (prefHeightCache < 0) { 960return prefHeightCache;