5 writes to HorizontalOffset
System.Windows.Forms (5)
winforms\Managed\System\WinForms\DataGrid.cs (5)
3637HorizontalOffset = se.NewValue; 4391HorizontalOffset = newValue; 6833HorizontalOffset = 0; 7069HorizontalOffset = 0; 8671HorizontalOffset = newColOffset;
4 references to HorizontalOffset
System.Windows.Forms (4)
winforms\Managed\System\WinForms\DataGrid.cs (4)
3633se.NewValue = HorizontalOffset; 4867this.horizScrollBar.Value = HorizontalOffset; 5008this.horizScrollBar.Value = HorizontalOffset; 6957horizScrollBar.Value = HorizontalOffset + negOffset;