2 writes to Rtf
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\RichTextBox.cs (2)
2443this.Rtf = ""; 2585Rtf = text;
2 references to Rtf
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\RichTextBox.cs (2)
761if (value.Equals(Rtf)) 2627textRtf = Rtf;