1 reference to WM_SETHOTKEY
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\MessageDecoder.cs (1)
82case NativeMethods.WM_SETHOTKEY: text = "WM_SETHOTKEY"; break;