2 writes to allowPrintToFile
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\Printing\PrintDialog.cs (2)
98set { allowPrintToFile = value;} 277allowPrintToFile = true;
2 references to allowPrintToFile
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\Printing\PrintDialog.cs (2)
97get { return allowPrintToFile;} 255if (!allowPrintToFile) flags |= NativeMethods.PD_DISABLEPRINTTOFILE;