1 reference to WM_HOTKEY
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\MessageDecoder.cs (1)
221case NativeMethods.WM_HOTKEY: text = "WM_HOTKEY"; break;