Base:
method
RefreshItems
System.Windows.Forms.ListBox.RefreshItems()