4 writes to onMeasureItem
System.Windows.Forms (4)
winforms\Managed\System\WinForms\MenuItem.cs (4)
738data.onMeasureItem += value; 741data.onMeasureItem -= value; 1582this.onMeasureItem = onMeasureItem; 1733onMeasureItem = null;
3 references to onMeasureItem
System.Windows.Forms (3)
winforms\Managed\System\WinForms\MenuItem.cs (3)
850itemSrc.data.onDrawItem, itemSrc.data.onMeasureItem); 1293else if (data.onMeasureItem != null) { 1294data.onMeasureItem(this, e);