Base:
method
RefreshItem
System.Windows.Forms.ListControl.RefreshItem(System.Int32)