2 writes to horizOffset
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\DataGridParentRows.cs (2)
407horizOffset -= 1; 420horizOffset += 1;
5 references to horizOffset
System.Windows.Forms (5)
winforms\Managed\System\WinForms\DataGridParentRows.cs (5)
405if (horizOffset > 0) { 418if (horizOffset < cellCount - 1) { 875if (skippedCells < horizOffset) { 919if (skippedCells < horizOffset) { 937if (skippedCells < horizOffset) {