6 references to InvalidateHostTree
System.Windows.Forms (6)
winforms\Managed\System\WinForms\TreeNode.cs (6)
257if (!oldbk.IsEmpty) InvalidateHostTree(); 265if (!value.Equals(oldbk)) InvalidateHostTree(); 472if (!oldfc.IsEmpty) InvalidateHostTree(); 480if (!value.Equals(oldfc)) InvalidateHostTree(); 751if (oldfont != null) InvalidateHostTree(); 759if (!value.Equals(oldfont)) InvalidateHostTree();