2 writes to useIntegerIndex
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\Label.cs (2)
1826useIntegerIndex = false; 1834useIntegerIndex = true;
1 reference to useIntegerIndex
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\Label.cs (1)
1842if (useIntegerIndex) {